Výroba betónu vyšších pevnostných tried

Použitie pri výrobe stavebných konštrukcii s počiatočnou vyššou počiatočnou pevnosťou

Výroba bežného betónu v občianskej a bytovej výstavne

Pevnostná trieda 42,5 R